[1]
آذراندازع. و باقریم., “شیوه های سخنوری در گاهان”, Jls, ج 47, ش 4, صص 1-20, می 2015.