[1]
ذوالفقاریح., “طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)”, Jls, ج 42, ش 3, صص 23-45, دسامبر 2010.