[1]
خادمین. و پور خالقی چترودیم. د., “تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس”, Jls, ج 42, ش 3, صص 47-67, دسامبر 2010.