[1]
گلی زادهپ. و یاریع., “بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی”, Jls, ج 42, ش 3, صص 69-86, دسامبر 2010.