[1]
پهلوان نژادم. ر. و شیرین زادهس. ع., “بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر”, Jls, ج 42, ش 3, صص 129-146, دسامبر 2010.