[1]
غفوریر., “بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه”, Jls, ج 48, ش 4, صص 47-64, اکتبر 2016.