[1]
باقری خلیلی ب. خ., “بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی”, Jls, ج 42, ش 4, صص 27-52, دسامبر 2010.