[1]
فاطمیس. ح. و درپرم., “بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی”, Jls, ج 42, ش 4, صص 53-77, دسامبر 2010.