[1]
جعفری ج., “بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی”, Jls, ج 42, ش 4, صص 105-125, دسامبر 2010.