[1]
مولایی م., “معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران”, Jls, ج 42, ش 4, صص 151-175, دسامبر 2010.