[1]
عدنانیع., “دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ”, Jls, ج 42, ش 4, صص 177-190, دسامبر 2010.