[1]
حسن آبادیم., “شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه”, Jls, ج 48, ش 1, صص 15-48, جولای 2015.