[1]
عمارتی مقدمد., “حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی”, Jls, ج 47, ش 3, صص 157-181, مارس 2015.