[1]
زمانیف., حسن زاده میرعلیع., و اکبری بیرقح., “تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین”, Jls, ج 49, ش 2, صص 81-105, فوریه 2017.