[1]
محمودی لاهیجانیس. ع., فشارکیم., و خراسانیم., “فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی”, Jls, ج 49, ش 2, صص 21-51, فوریه 2017.