[1]
ستاریر. و حقیقیم., “تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش”, Jls, ج 48, ش 1, صص 87-108, آگوست 2015.