[1]
رویانیو. و فرضی شوبم., “بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی”, Jls, ج 48, ش 2, صص 113-139, آگوست 2015.