[1]
وافی ثانیم., یاحقیم. ج., و شریف افخ., “تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی”, Jls, ج 49, ش 1, صص 79-106, فوریه 2017.