[1]
نقشبندیس. ا., کزازیم. ج. ا., و داوود آبادی فراهانیم. ع., “چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)”, Jls, ج 49, ش 2, صص 53-79, فوریه 2017.