[1]
رادمردم., کزازیم. ج. ا., و داودآبادی فراهانیم., “تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای”, Jls, ج 49, ش 3, صص 73-101, فوریه 2017.