[1]
آیدنلوس., “درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)”, Jls, ج 49, ش 2, صص 107-129, فوریه 2017.