[1]
نجفیآ., پهلوان نژادم., و شریفیش., “رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی”, Jls, ج 49, ش 1, صص 21-46, فوریه 2017.