[1]
رحمان زادهس. و مدرّسیف., “اسطورة آفرینش در آیین ایزدی”, Jls, ج 49, ش 2, صص 1-20, فوریه 2017.