[1]
استوار نامقیس. م., زرقانیس. م., و قربان صباغم., “تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام”, Jls, ج 49, ش 1, صص 47-77, فوریه 2017.