[1]
دهرامیم., “منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)”, Jls, ج 49, ش 4, صص 1-22, اکتبر 2017.