[1]
مجردم., “تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی”, Jls, ج 49, ش 3, صص 155-169, ژوئن 2017.