[1]
عبادی جمیلس., رضایی دشت ارژنهم., و قلعه خانیگ., “بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس”, Jls, ج 49, ش 4, صص 67-92, اکتبر 2017.