[1]
سعیدیم., “تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران)”, Jls, ج 50, ش 1, صص 105-129, دسامبر 2018.