[1]
باقریز., داودآبادیم. ع., و یعقوبیع. س., “بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه”, Jls, ج 50, ش 4, صص 26-1, فوریه 2019.