[1]
بیگ‌زادهخ. و زندی طلبا., “تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل”, Jls, ج 50, ش 1, صص 55-76, دسامبر 2018.