[1]
عظیمی یانچشمها. و میرباقری فردع. ا., “بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین”, Jls, ج 50, ش 1, صص 1-22, آوریل 2018.