[1]
محمودی لاهیجانیس. ع., “مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری”, Jls, ج 50, ش 4, صص 112-79, فوریه 2019.