[1]
نیک فرم., بامشکیس., و مهدویم., “اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور”, Jls, ج 50, ش 2, صص 75-98, دسامبر 2018.