[1]
جعفرپورم., “وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی”, Jls, ج 50, ش 3, صص 32-1, فوریه 2019.