[1]
گیلانین. ا. و خزاعین., “بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی”, Jls, ج 50, ش 2, صص 99-123, دسامبر 2018.