[1]
اتونیب., “«کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد”, Jls, ج 51, ش 1, صص 184-167, آوریل 2019.