[1]
غفوریف., “گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی”, Jls, ج 51, ش 1, صص 258-237, می 2019.