[1]
نحویا., “دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)”, Jls, ج 51, ش 1, صص 270-259, می 2019.