[1]
شفیعی کدکنیم., “عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن”, Jls, ج 51, ش 1, صص 16-1, می 2019.