[1]
قائمیف., “فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)”, Jls, ج 51, ش 1, صص 236-207, ژوئن 2019.