[1]
فتوحی رود معجنیف. ر. م. و تائبیت., “بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن”, Jls, ج 43, ش 2, صص 45-72, می 2011.