[1]
مظفری م., “«پیر مـغان» از نگاهی دیگر”, Jls, ج 43, ش 2, صص 97-109, می 2011.