[1]
قوام ق. و سنچولیس., “مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد”, Jls, ج 43, ش 2, صص 111-128, می 2011.