[1]
محمدی م., فاطمی ف., و پارساپ., “بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج”, Jls, ج 43, ش 1, صص 1-23, می 2011.