[1]
کهدویی ک., صادقیان ص., و دهقاند., “بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی”, Jls, ج 43, ش 1, صص 51-79, می 2011.