[1]
چرمگی عمرانی چ. ع., “باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم”, Jls, ج 43, ش 1, صص 135-146, می 2011.