[1]
کجوریه. و رضوانیانق., “بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران”, Jls, ج 53, ش 1, صص 82-63, سپتامبر 2020.