بختیاریر. “متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)”. جستارهای نوین ادبی, ج 43, ش 4, اکتبر 2011, صص 27-42, doi:10.22067/jls.v43i4.10184.