یاحقّیم. ج., فاطمیس. ح., پورخالقی چترودیم. د., و شیبانی فرر. “ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی, ج 44, ش 2, 1, صص 1-32, doi:10.22067/jls.v44i2.12620.