مستعلی پارساغ., اله دادی دستجردیز., و دولت آبادیم. “فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن”. جستارهای نوین ادبی, ج 44, ش 2, 1, صص 157-73, doi:10.22067/jls.v44i2.12628.